Vår syn på jämställdhet och mångfald

Jämställdhet och mångfald som framgångsfaktorer

Sublimes policy för inkludering, jämställdhet och mångfald 

På Sublime är jämställdhet och mångfald viktiga pusselbitar, både i den dagliga verksamheten och i vår vision om vilket sorts företag vi vill vara. Vi är övertygade om att en ökad jämställdhet och mångfald inte bara bidrar till ett bättre och rättvisare samhälle, utan att det också leder till en mer utvecklande arbetsplats.

En självklar målsättning i det dagliga arbetet är att ta tillvara den enskilde individens kompetens och aldrig låta hens möjligheter begränsas av fördomar. En arbetsmiljö som präglas av jämställdhet och där olika synsätt och perspektiv får komma till uttryck breddar vår kompetens stimulerar vår kreativitet och hjälper oss att på ett ännu bättre sätt lösa våra kunders problem. 

Vi har sammanfattat vår syn på jämställdhet och mångfald i några konkreta punkter:

  • alla anställda på Sublime ska oavsett bakgrund, etnicitet, sexuell läggning, religion, ålder eller funktionsnedsättning behandlas med respekt och värdighet

  • alla medarbetare på Sublime ska ges lika möjligheter till en framgångsrik karriär

  • inga osakliga skillnader i lön eller andra förmåner får förekomma

  • all misstänkt diskriminering ska rapporteras, utredas och lämpliga åtgärder vidtas

  • alla med personalansvar ska ha relevanta kunskaper om de strukturer i samhället som kan begränsa den enskildes möjligheter

  • anställningsvillkoren ska utformas på ett sätt som underlättar för den anställde att kombinera arbete, privatliv och föräldraskap

  • vid nyrekrytering ska målet om ökad mångfald och en jämnare könsfördelning prioriteras

 

Hör gärna av dig till oss!

Kanske är det början på ett långvarigt och framgångsrikt samarbete.

/Mia Kim, VD & grundare